Regulamin

Zakres obowiązywania

Niniejszy Regulamin ogólny (dalej zwany „Regulaminem”) dotyczy korzystania z witryny internetowej „https://dzwonki.pro” (dalej zwanej „Witryną”) i reguluje relacje między Tobą jako użytkownikiem Witryny (dalej zwany „Użytkownikiem”) a operatorem Witryny (dalej zwany „Operatorem”).

Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na postanowienia tego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem, zabrania się Ci korzystania z Witryny.

Usługi Operatora

Operator udostępnia na Witrynie dzwonki i inne treści audiowizualne do pobrania. Korzystanie z tych treści odbywa się na własną odpowiedzialność i może być obarczone kosztami.

Operator stara się zapewnić, że treści na Witrynie są zawsze aktualne i wolne od błędów. Niemniej jednak Operator nie może zagwarantować aktualności, poprawności ani kompletności treści.

Prawa do korzystania i wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik nie nabywa praw autorskich do pobranych dzwonków lub innych treści audiowizualnych. Korzystanie z pobranych treści jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. Rozpowszechnianie, publikowanie lub inne komercyjne wykorzystywanie treści wymaga wyraźnej zgody Operatora.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Witryny lub pobranych treści. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wirusów komputerowych, awarii technicznych ani innych problemów.

Ochrona prywatności

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z Witryny.

Zmiany w Regulaminie

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany będą publikowane na Witrynie i wchodzą w życie wraz z ich opublikowaniem.

Kontynuując korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, Użytkownik wyraża zgodę na zmieniony Regulamin.

Postanowienia końcowe

Jeśli któryś z postanowień tego Regulaminu zostanie uznany za nieważny lub nieskuteczny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Obowiązuje prawo Polska.

Sąd właściwy dla sporów związanych z tym Regulaminem jest siedziba Operatora, o ile Użytkownik jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub jednostką prawa publicznego mającą siedzibę poza terytorium Polska lub nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Język polski.

Data: 08/08/2023

Kategorie